Salgs- og leveringsbetingelser

for Tekstsprutten v/Camilla Simonsen (herefter kaldt TS).

Tekstsprutten v/ Camilla Simonsen
Enkeltmandsvirksomhed
CVR-nr. er 32124291

Kobbelgårdsvej 17
7000 Fredericia
Danmark
Mobil 60 87 30 08
E-mail: kontakt@tekstsprutten.dk.
Kontonr.: 6850 / 0000221160
Etableringsår: 2009

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg, serviceydelser og leverancer fra TS med mindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem parterne.

TS´s ydelse

TS´s ydelse omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede.

 

Priser

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto kontant 7 kalenderdage regnet fra TS´s fakturering af ydelsen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Betaler kunden ikke til den forfaldsdato, der er påtrykt fakturaen, beregnes der morarenter på 2 % pr. måned, beregnet fra forfaldsdatoen, ligesom der ved udsendelse af rykkerskrivelser vil blive påført et rykkergebyr pr. gang på kr. 100,00 ekskl. moms. Kundens indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.

TS forbeholder sig ret til at fakturere halvdelen af eller hele vederlaget forud for arbejdets udførelse eller løbende periodisk at afregne for det udførte arbejde.

 

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor TS kan ikke overstige fakturabeløbet for det udførte arbejde. Erstatningsansvaret er begrænset til direkte tab. TS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes leverancesvigt, afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. TS fralægger sig ethvert ansvar, hvis data skulle gå tabt under udførelse af arbejde for kunden. Kunden er selv ansvarlig for at have en backup, inden TS udfører arbejde for kunden.

TS´s ansvar omfatter ikke:

1) Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i kundens datasystemer som ikke er sket i overensstemmelse med TS´s instruktioner.

2) Fejl opstået som følge af kundens manglende uddannelse eller anvendelse af den leverede rådgivning på en anden end af TS angivet måde eller ved forsømmelser fra kundens, dennes personale eller tredjemands side eller ved andre omstændigheder, som ligger udenfor TS´s direkte kontrol.

3) Indskrænkninger i systemets funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af det af TS udførte arbejde.

 

Mangler og reklamation

Efter endt arbejde skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det udførte arbejde, som ordentlig forretningsbrug kræver. Konstaterer kunden en mangel, skal kunden straks give TS skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori manglen består. Forandringer eller indgreb i det leverede uden TS´s skriftlige samtykke, fritager TS for enhver forpligtelse. Såfremt kunden skriftligt dokumenterer en mangel ved det udførte arbejde har TS i op til 12 måneder valget mellem at afhjælpe manglen eller ophæve nærværende aftale og tilbagebetale allerede erlagt vederlag.

TS´s afhjælpningsret omfatter produkter og konsulentydelser, der er direkte forbundet med TS´s egen leverance eller en af TS antaget underleverandør. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået mangel er TS uvedkommende.

 

Forsinkelse og reklamation

Er andet ikke aftalt, er TS forpligtet til at udføre arbejdet inden for rimelig tid. Ved forsinkelse skal kunden straks give TS skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori forsinkelsen består. Såfremt kunden skriftligt dokumenterer en forsinkelse ved det udførte arbejde har TS i op til 3 måneder valget mellem at afhjælpe forsinkelsen eller ophæve nærværende aftale og tilbagebetale allerede erlagt vederlag.

TS´s afhjælpningsret omfatter produkter og konsulentydelser, der er direkte forbundet med TS´s egen leverance eller en af TS antaget underleverandør. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået forsinkelse er TS uvedkommende.

 

Force majeure

TS er berettiget til at udskyde leveringen og er i øvrigt fri for ansvar for enhver mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som TS ikke er herre over, f.eks. krig, oprør, brand, strejker, lockouts, arbejdskonflikter, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, epidemier, statsrestriktioner, handlinger fra civil og militær side, jordskælv, orkaner, tyfoner og flodbølger. Udskydes leveringen med mere end 2 mdr. pga. force majeure er begge parter berettiget til at hæve aftalen.

 

Ved sygdom eller andet

Ring så hurtigt som muligt på 60 87 30 08 og aftal en ny kursusdag. Afbud på kursusdagen fra ekstra kursusdeltagere skal også meddeles pr. telefon. Som udgangspunkt afholdes kurset som aftalt og uden refundering. Ved sygdom forbeholder TS sig ret til at udskyde kurset til en anden dag. Du vil blive kontaktet pr. telefon.

 

Transport af rettigheder

TS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Hemmeligholdelse

TS og kunden er forpligtet til at hemmeligholde alle oplysninger, som parterne erhverver under samarbejdet om den anden parts hemmelige forretningsforhold.

Værneting

Retstvister i medfør af denne aftale reguleres af dansk ret og kan efter ønske fra TS anlægges ved retten i den retskreds, hvor TS er hjemhørende.

 

Køb af digitale fotos

Ved overdragelse af brugsret til billeder gælder der tillige følgende:

Du opnår mod betaling brugsret til et eller flere billeder.
Billederne leveres i en høj opløsning og kan anvendes ubegrænset til alle typer medier og platforme i hele verden.

Du kan eksempelvis bruge billederne til:

– personlig og erhvervsmæssig brug.
– i artikler, hjemmesider, bøger.
– T-shirts, andet tøj, tekstiler.
– i dine præsentationer, fx PowerPoint.

Ingen slutdato
Medmindre andet er aftalt gælder din brugsret i ubegrænset tid.
Priserne afspejler den omfattende brugsret.

Du må ikke videresælge billederne
Du har ikke ret til yderligere overførsel af brug. Det betyder, at du ikke må videresælge eller forære billederne væk.

Enhver billedanvendelse, der er i strid med ovenstående betingelser, betragtes som en misligholdelse. Ved væsentlig misligholdelse har TS ret til at ophæve aftalen med dig og kræve erstatning efter dansk ret, dog som minimum kompensation kr. 25.000.

 

Print-on-demand

Bestillinger varetages af Printful. Alle varer bliver først printet og syet, når der er en ordre.

Produktionstiden er normalt 2-5 hverdage. De afsender næsten 98 % af ordrerne inden for 5 hverdage, og mere end 50 % af ordrerne afsendes inden for 3 hverdage eller mindre.

Varer kan være udsolgt. Jeg har valgt ikke at bruge alternative produkter. Hvis en ordre afgives på et udsolgt produkt, vil det tage længere tid at behandle ordren – mellem 2 til 4 uger.

Fragt beregnes ved kassen. Vær opmærksom og dobbelttjek dine kontaktoplysninger, når du tilføjer din leveringsadresse.

Du kan spore din ordre
Hvis din forsendelsesmetode inkluderer sporing, modtager du et sporingslink via e-mail, når din bestilling afsendes.

Du modtager din ordre inden for 7-20 hverdage
Selv om hver vare er printet specielt til dig, tager det kun 2-5 dage at klargøre en ordre, hvorefter den sendes ud. Leveringstiden afhænger af din placering, men kan estimeres som følger:

USA: 5-8 hverdage
Internationalt: 7-20 hverdage

I tilfælde af at din ordre ikke ankommer
Inden du kontakter mig, bedes du hjælpe mig med at gøre følgende:

1. Tjek din forsendelsesbekræftelses-e-mail for eventuelle fejl i leveringsadressen.
2. Spørg dit lokale posthus, om de har din pakke.
3. Kig forbi dine naboer, måske er pakken leveret hos dem.

Pakketyveri er et kendt problem, så hvis du forventer en hjemmelevering, og du ved, at du ikke vil være hjemme, så brug en adresse, hvor du ved, du vil være.

Hvis leveringsadressen var korrekt, og pakken ikke blev efterladt på posthuset eller hos din nabo, så kontakt mig på kontakt@tekstsprutten.dk og oplys dit ordrenummer.

Ingen ombytning
Mine produkter bliver alle printet on demand via Printful, hvilket betyder, at de er specialfremstillet specielt til dig eller dine kunder. Derfor tilbyder jeg ikke ombytning, men hvis der er noget galt med din ordre fx trykfejl, så kontakt mig snarest muligt på kontakt@tekstsprutten.dk – så ordner jeg det.

Reklamation – fejltryk, forkerte eller beskadigede varer – tidsramme en uge
Hvis du har modtaget vare(r) med fejltryk, forkert vare, forkert mærket vare eller beskadiget vare, bedes du kontakte mig pr. e-mail og vedhæfte billeder af fejlprintet/forkerte/beskadigede varer, dit ordrenummer og eventuelle andre detaljer, du måtte have om din ordre hurtigst muligt. Jeg kontakter Printful, da de i de fleste tilfælde vil printe og sende en ny vare til dig hurtigst muligt.

Fortrydelsesret
Det er kun forbrugere, der har fortrydelsesret. Når du som erhvervsdrivende køber en vare, er der ikke tale om forbrugerkøb, og der er derfor ikke fortrydelsesret efter loven. Det gælder også, selv om varerne bruges privat.

Aftaler om leverancer af varer, som er udført efter dine specifikationer, eller som er af klart personlig karakter kan ikke opsiges.

 

Generel information om online køb

Et ekstra told- og skattegebyr kan forekomme på internationale ordrer. Dette gebyr vurderes af dit lokale toldkontor. Toldpolitikkerne varierer meget for hvert land, så tjek venligst med dit lokale toldkontor direkte for at se, om de pålægger told og afgifter på dine køb.

Hvis du er EU-kunde, får du ingen ekstra told eller afgifter.

Uden for EU
Når du køber varer online, som sendes fra et land uden for EU, skal du som hovedregel betale told og (dansk) moms. Du skal betale told, hvis du køber varer for mere end 1.150 kr. før fragt. Beløbsgrænsen gælder for den samlede værdi af alle varer i forsendelsen. Ved beregning af værdien skal du kun medregne prisen på varerne.

Fragtmanden vil ofte opkræve et gebyr i forbindelse med fortoldning. Toldstyrelsen har intet med dette gebyr at gøre.

Hvis du bor i et EU-land, er der ingen ekstra udgifter (efter dit køb). Mine varer vil blive sendt enten fra Riga eller Barcelona.