Salgs- og leveringsbetingelser

for Tekstsprutten v/Camilla Simonsen (herefter kaldt TS).

Tekstsprutten v/ Camilla Simonsen
Enkeltmandsvirksomhed
CVR-nr. er 32124291

Kobbelgårdsvej 17
7000 Fredericia
Danmark
Mobil 60 87 30 08
E-mail: cs@tekstsprutten.dk.
Kontonr.: 6850 / 0000221160
Etableringsår: 2009

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg, serviceydelser og leverancer fra TS med mindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem parterne.

TS´s ydelse

TS´s ydelse omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede.

 

Priser

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto kontant 7 kalenderdage regnet fra TS´s fakturering af ydelsen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Betaler kunden ikke til den forfaldsdato, der er påtrykt fakturaen, beregnes der morarenter på 2 % pr. måned, beregnet fra forfaldsdatoen, ligesom der ved udsendelse af rykkerskrivelser vil blive påført et rykkergebyr pr. gang på kr. 100,00 ekskl. moms. Kundens indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.

TS forbeholder sig ret til at fakturere halvdelen af eller hele vederlaget forud for arbejdets udførelse eller løbende periodisk at afregne for det udførte arbejde.

 

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor TS kan ikke overstige fakturabeløbet for det udførte arbejde. Erstatningsansvaret er begrænset til direkte tab. TS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes leverancesvigt, afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. TS fralægger sig ethvert ansvar, hvis data skulle gå tabt under udførelse af arbejde for kunden. Kunden er selv ansvarlig for at have en backup, inden TS udfører arbejde for kunden.

TS´s ansvar omfatter ikke:

1) Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i kundens datasystemer som ikke er sket i overensstemmelse med TS´s instruktioner.

2) Fejl opstået som følge af kundens manglende uddannelse eller anvendelse af den leverede rådgivning på en anden end af TS angivet måde eller ved forsømmelser fra kundens, dennes personale eller tredjemands side eller ved andre omstændigheder, som ligger udenfor TS´s direkte kontrol.

3) Indskrænkninger i systemets funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af det af TS udførte arbejde.

 

Mangler og reklamation

Efter endt arbejde skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det udførte arbejde, som ordentlig forretningsbrug kræver. Konstaterer kunden en mangel, skal kunden straks give TS skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori manglen består. Forandringer eller indgreb i det leverede uden TS´s skriftlige samtykke, fritager TS for enhver forpligtelse. Såfremt kunden skriftligt dokumenterer en mangel ved det udførte arbejde har TS i op til 12 måneder valget mellem at afhjælpe manglen eller ophæve nærværende aftale og tilbagebetale allerede erlagt vederlag.

TS´s afhjælpningsret omfatter produkter og konsulentydelser, der er direkte forbundet med TS´s egen leverance eller en af TS antaget underleverandør. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået mangel er TS uvedkommende.

 

Forsinkelse og reklamation

Er andet ikke aftalt, er TS forpligtet til at udføre arbejdet inden for rimelig tid. Ved forsinkelse skal kunden straks give TS skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori forsinkelsen består. Såfremt kunden skriftligt dokumenterer en forsinkelse ved det udførte arbejde har TS i op til 3 måneder valget mellem at afhjælpe forsinkelsen eller ophæve nærværende aftale og tilbagebetale allerede erlagt vederlag.

TS´s afhjælpningsret omfatter produkter og konsulentydelser, der er direkte forbundet med TS´s egen leverance eller en af TS antaget underleverandør. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået forsinkelse er TS uvedkommende.

 

Force majeure

TS er berettiget til at udskyde leveringen og er i øvrigt fri for ansvar for enhver mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som TS ikke er herre over, f.eks. krig, oprør, brand, strejker, lockouts, arbejdskonflikter, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, epidemier, statsrestriktioner, handlinger fra civil og militær side, jordskælv, orkaner, tyfoner og flodbølger. Udskydes leveringen med mere end 2 mdr. pga. force majeure er begge parter berettiget til at hæve aftalen.

 

Ved sygdom eller andet

Ring så hurtigt som muligt på 60 87 30 08 og aftal en ny kursusdag. Afbud på kursusdagen fra ekstra kursusdeltagere skal også meddeles pr. telefon. Som udgangspunkt afholdes kurset som aftalt og uden refundering. Ved sygdom forbeholder TS sig ret til at udskyde kurset til en anden dag. Du vil blive kontaktet pr. telefon.

 

Transport af rettigheder

TS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Hemmeligholdelse

TS og kunden er forpligtet til at hemmeligholde alle oplysninger, som parterne erhverver under samarbejdet om den anden parts hemmelige forretningsforhold.

Værneting

Retstvister i medfør af denne aftale reguleres af dansk ret og kan efter ønske fra TS anlægges ved retten i den retskreds, hvor TS er hjemhørende.

 

Køb af digitale fotos

Ved overdragelse af brugsret til billeder vist på camilla-simonsen.com gælder der tillige følgende:

Du opnår mod betaling brugsret til et eller flere billeder.
Billederne leveres i en høj opløsning og kan anvendes ubegrænset til alle typer medier og platforme i hele verden.

Du kan eksempelvis bruge billederne til:

– personlig og erhvervsmæssig brug.
– i artikler, hjemmesider, bøger.
– T-shirts, andet tøj, tekstiler.
– i dine præsentationer, fx PowerPoint.

Ingen slutdato
Medmindre andet er aftalt gælder din brugsret i ubegrænset tid.
Priserne afspejler den omfattende brugsret.

Du må ikke videresælge billederne
Du har ikke ret til yderligere overførsel af brug. Det betyder, at du ikke må videresælge eller forære billederne væk.

Enhver billedanvendelse, der er i strid med ovenstående betingelser, betragtes som en misligholdelse. Ved væsentlig misligholdelse har TS ret til at ophæve aftalen med dig og kræve erstatning efter dansk ret, dog som minimum kompensation kr. 25.000.